بررسی رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب، شمال شرق استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

چشمه کارستی سبزآب با متوسط ​​تخلیه سالانه بیش از m 3 / s 11 از بزرگترین چشمه های کارستی استان خوزستان بحساب میآید. موقعیت ظهور این چشمه در بخش جنوبی تنگه بزرگ کارستی که بطور عرضی تاقدیس کمارون را قطع کرده ، بعد از مخزن سد کارون 1 و در تکیهگاه سمت راست قرار داده است. برای بررسی مشخصات هیدروژئولوژیکی آبخوان کارستی تغذیه کننده چشمه ، هیدروگرافهای تخلیه آن در سالهای آبی 87-86 و 88-87 مورد تجربی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که منابع تغذیه کننده دیگری به غیر از حوضه کارستی کمارون وجود دارد که رفتارهای هیدروژئولوژیکی چشمه سبزآب را کنترل می کند.   
 

کلیدواژه‌هارئیسی ع. 1376. کارگاه صحرایی بیلان منابع آب سازندهای کارستی. مرکز مطالعات و تحقیقات کارست کشور. شماره 1050-45-440.
شبان م. 1390. تعیین حوضه آبریز و منابع تأمین آب چشمه سبزآب (شمال شرق مسجد سلیمان). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قبادی م. ح. 1386. زمین­شناسی مهندسی کارست. انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینای همدان. چاپ اول. 304 صفحه.
کلانتری ن. محمدی بهزاد ح.ر. چرچی ع. و کشاورزی م.ر. 1390. چشمه­های کارستی به عنوان ساده­ترین ابزار برای تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان­های کارستی، مطالعه موردی چشمه بی­بی­تلخون، شمال شرقی استان خوزستان. فصلنامه زمین­شناسی کاربردی پیشرفته- 1 (2): 100-90.
Berberian M. 1995. Master ‘‘Blind’’ thrust faults hidden under the zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241: 193–224.
Bonacci O. 1993. Karst springs hydrographs as indicators of karst aquifers. Hydrological Sciences Journal–Journal Des Sciences Hydrologiques 38(1): 51–62.
Karimi H. 2003. Hydrogeological behavior of Alvand karst aquifers, Kermanshah. unpublished PhD thesis. University of Shiraz. Iran.
Karimi H. Raeisi E. and Zare M. 2003. Hydrodynamic behavior of the Glian karst spring, West of the Zagros, Iran. Journal of Cave and Karst Studies 30 (1): 15-22.
Einsiedl F. 2005. Flow system dynamics and water storage of fissured-porous karst aquifer characterized by artificial and environmental tracers. J. Hydrol. 312:312–321.
Manga M. 2001. Using springs to study groundwater flow and active geologic processes. Annl Rev Earth Planet Sci. 29:201–228.
Nur Ozyurt N. and Serdar Bayari C. 2008. Temporal variation of chemical and isotopic signals in major discharges of an alpine karst aquifer in Turkey implications with respect to response of karst aquifers to recharge. Hydrogeol. J. 16: 297–309. 
Simsek C. Elci A. Gunduz O. and Erdugan B. 2008. Hydrogeological and hydrochemical characterization of a karstic mountain region. Environ Geol. 54: 291-308.