تحلیل تنش دیرین در پهنه برشی پانه‌ای شکل شاه‌آباد (خاور ایران)؛ به‌منظور مقایسه الگوهای دگرریختی در کواترنری و عهدحاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی، گرایش زمین ساخت، دانشگاه بیرجند

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

پهنه برشی شاهآباد در منطقه شمالخاور بیرجند یک پهنه برشی راستبر پانهای شکل با حاشیههای ناموازی میباشد. مقایسه آرایش محورهای تنش در کواترنری با استفاده از تجزیه و تحلیل خشلغزهای گسلی و سازه های جوان نشان می دهد که ساختارهای کواترنری مانند تاقدیس شاهآباد ، تاقدیس مرکب ، شکستگی های کششی و نوارهای دگرگونی محمدسلطان نیز می توانند به بهلت باشند ، در حالی که ساخت این شرایط در حال حاضر است. مفید موجود. الگوهای تنش در پهنه برشی شاهآباد بهعلت پانهای شکل بودن آن تغییر می کند. تنش زمین ساخت ناحیه های وارداتی در منطقه که باعث حرکت شمال-شمالخاوری بخشهای مرکزی ایران نسبت به افغانستان می شود ، تنش اصلی وجود داشته و از کواترنری تا به حال دیگر چیزی وجود ندارد. همچنین اثر دگرریختی این همگرایی به صورت محلی با شکل گیری چینهای لرزهای شاهآباد و لغزش در امتداد گسلهای راستالغز کوچ و شاهآباد نمود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
الیاسی. م.، 1388، تحلیل تنش دیرین در اطراف سد لار (البرز مرکزی) به­منظور شناخت ساختارهای موثر در فرار آب، مجله فیزیک زمین و فضا، شماره 35، ص 17-30.
نواب پور. پ.، 1385، پیش­درآمدی بر آرایش تنش­های دیرینه درگستره کپه داغ پس از تریاس، مجله علوم زمین، شماره 59، ص176-183.
علیمی. م. ا.، 1385 ، تحلیل خطر زمین­لرزه، گسلش فعال، مهاجرت صفحات گسلی با استفاده از GIS در منطقه شمال­خاور بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 65-116.
عباسی. م. ر.، و شبانی بروجنی. ا.، 1383، تعیین وضعیت تنش به­کمک روش برگشتی از صفحه­های گسلی لبه جنوبی البرزمرکزی، مجله علوم زمین، شماره 55، ص 2-17.
شجاع طاهری. ج.، و صادقی. ح.، 1385، مشخصه­های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین سازوکار کانونی زمین­لرزه­های ثبت شده، مجله علوم زمین، شماره 59، ص 102-120.
سامانی. ب.، فقیه. ع.، و چرچی. ع.، 1391، بررسی الگوی دگرشکلی با استفاده از تحلیل استرین نهایی و عدد تاوایی جنبش شناختی در پهنه دگرشکل شده چشمه سفید، کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 5، ص 26-20.
Anderson. E.M., 1951, The dynamics of faulting and dyke formation with application to Britain, Edinburgh, Oliver and Boyd.
Angelier. J., 1984, Tectonic analysis of fault slip data sets, J. Geophys, Vol: 89, p: 5835- 5848.
Angelier. J. and Mechler. P., 1977, Sur une methode graphique de recherche des contraintes principales Ègalement utilisable en tectonique et enseismologie: la methode des diedres droits, Bull. Soc. Geol. France, Vol:19, p:1309-1318.
Armijo. R., Carey. E. and Cisternas. A., 1982, The inverse problem in microtectonic and the separation of tectonic phases, Tectonophysics, Vol:182, p:145-160.
Arthaud. P., 1969, Méthode de déformation graphique des directions de raccourcissement, d’allongement et intermédiaire d'une population de failles, Bull. Soc. Geol, Vol:7, p:729-737.
Berberian. M., 1981, Active faulting and tectonics of Iran, in Zagros-Hindu Kush-Himalaya Geodynamic Evolution, AGU, Geodynamics Series, Vol:3, p:33-69.
Bott. M.H.P., 1959, The mechanics of oblique slip faulting, Geological Magazine, Vol:96, p:109-117.
Camp. V.E. and Griffis. R.J., 1982, Character genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan suture zone, eastern Iran, Lithos, Vol:15, p:221-239.
Carey. E. and Brunier. B., 1974, Analyse theorique et numerique d'un modele mecanique elementaire applique a l'etude d'une population de failles, Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Vol:279, p:891-894.
Frohlich. C., 1992, Triangle diagrams: Ternary graphs to display similarity and diversity of earthquake focal mechanisms, Phys. Earth Planet. Int., Vol:75, p:193-198.
Mandal. N., Susanta. K. and Chandam. C., 2002, Flow and strain patterns at the termination of tapered shear zones, Journal of Structural Geology, Vol:24, p:297-309.
Ramasy. J.G. and Lisle. R.J., 2000, The techniques of modern structural geology. Volume 3: Fault slip analysis and stress tensor calculations, Academic press, Vol:32, p:785-810.
Ramsay. J.G. and Huber. M.I., 1987, The techniques of modern structural geology. Volume 2: Folds and fractures, Academic press, London, p:309-700.
Reches. Z. and Dietrich. J.H., 1983, Faulting of rocks in three dimensional strain fields. I, failure of rocks in polyaxial, servocontrol experiments, Tectonophysics, Vol:95, p:111-132.
Tchalenko. J.S. and Berberian. M., 1975, Dasht-e-Bayaz fault, Iran: earthquake and related structures in bedrock, Geol. Soc. Am. Bull, Vol:86, p:703-709.
Vernant. P., Nilforoushan. F., Hatzfeld. D., Abassi. M.R., Vigny. C., Masson. F., Nankali. H., Martinod. J., Ashtiani. A., Bayer. R., Tavakoli. F. and Chery. J., 2004, Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East con-strained by GPS measurements in Iran and northern Oman, J.Geophys, Vol:157, p:381-398.
Walker. R. and  Jackson. J., 2004, Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran, Tectonics, Vol:23, TC5010.
Walker. R. and Khatib. M. M., 2006, Active faulting in the Birjand region of NE Iran, Tectonics, Vol:25, TC4016.
Wallace. R.E., 1951, Geometry of shearing stress and relationship to faulting, Journal of Geology, Vol:59, p:111–130.
Wilcox. R.E., Harding. T.P. and Seeley. D.R., 1973, Basic wrench tectonics, AAPG Bulletin, Vol:57, p:74–96.
Yamaji. A., 2000, The multiple method: a new technique separate stresses from heterogeneous fault-slip data, Journal of Structural Geology, Vol:22, p:441-452.
Yamaji. A., Satoshi. T. and Makoto. O., 2005, Bedding tilt test for paleostress analysis, Journal of Structural Geology, Vol:27, p:161–170.
Zoback. M.L., 1989, State of stress and modern deformation of the basin and range province, J.Geophys, Vol:94, p:7105-7128.