پیش‌بینی تغییرات رخساره‌ای سنگ مادر با استفاده از میزان سولفور و نیتروژن موجود در نفت های خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکترا تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

     استفاده از فراوانی سولفور و نیتروژن از پارامترهای مفید در گروه نمونه های نفتی در یک حوض رسوبی و نشانی از نوع رخساره سنگ منشا مولد هیدروکربورها وجود ندارد. وجود کانیهای رسی در سنگ مولد هیدروکربور باعث کاهش سولفور و افزایش میزان نیتروژن در نمونه نفت می شود. مطالعه بر روی نمونه های نفت خلیج فارس نشان می دهد که بخش عمده نفت این مخلوط را در محدوده نفتی با سولفور بالا قرار می دهد. میادین خارگ ، دورود و هندیجان دارای بیشترین میزان سولفور و میادین رسالت ، رشادت ، سلمان و بلال دارای کمترین میزان سولفور می باشد. اکثر نمونه های نفت مخزن بخش ایرانی خلیج فارس نسبت سولفور به نیتروژن بالای 5 است. این نسبت نشان می دهد که سنگ منشا هیدروکربورهای مخزن خلیج فارس دارای رخساره ای عمدتا مارنی بوده است که در محیط پلاژیک نگهداری نشده است. در بخش غربی و شمال غربی میزان بروز کربناته-تبخیری در سنگ منشا و در بخش شرقی و جنوبی رخساره شیلی افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


Baskin.D.K., Peters.K.E., 1992, Early Generation Characteristics of Sulfur – Rich Monterey Kerogen, The American Association of Petroleum Geologists, V. 76, No:1, p: 1-13.

Bennett.B., Olsen.S., 2007, The Influence of Source Depositional Conditions on the Hydrocarbon and Nitrogen Compounds in Petroleum from Central Montana, USA, Organic Geochemistry, P. 935–956.
Bennett.B., Love.D.G., 2000, Release of Organic Nitrogen Compounds from Kerogen Via Catalytic Hydropyrolysis, Fossil Fuels and Environmental Geochemistry.
Engel.M.E., Zumberge.J.E., 2007, Secular Change in the Stable Sulfur Isotope Composition of Crude Oils Relative to Marine Sulfates and Sulfides, Geochimica Et Cosmochimica Acta, P. 3146–3161.

Orr.L., 1974, Changes in Sulfur Content and Isotopic Ratios of Sulfur during Petroleum Maturation— Study of Big Horn Basin Paleozoic Oils' Wilson, 1974, AAPG Bulletin, Vol.58, p.2295-2318.

Rabbani.A.R., 2013, Petroleum Geology and Geochemistry of the Persian Gulf, Tafresh University Academic Press. pp.575

Rabbani.A.R., Kotarba.M., Baniasad.A.R., Hosseiny. E., Wieclaw. D., 2014, Geochemical Characteristics and Genetic Types of the Crude Oils from the Iranian Sector of the Persian Gulf, Organic Geochemistry, V.70,p:29-43

Thompson.K. F. M., 1994, a Classification of Petroleum on the Basis of the Ratio of Sulfur to Nitrogen, Organic Chemistry, V. 21, No: 1, p: 877-890.