حذف اثر فشار همه‌جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی / دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد ایران مشهد پروفسور / دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکترای تخصصی استاد مشهد پروفسور / دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پارامترهای استاتیک مکانیک سنگ مقاومت در برابر مقاومت فشاری تک محوره (UCS) و مدول یانگ (E S ) کاربرد فراوانی در مطالعات ژومکانیک مخلوط نفتی دارند. این پارامترها ، توسط روابط تجربی ، از داده های دینامیکی نظریه سرعت امواج تراکمی و برشی (V p و V S ) برای طول مدت قابل تخریب وجود دارد. حذف اثر فشار همه یجانبه مخزن بر روی V p و V Sبه منظور مطالعات ژئومکانیک مخازن ضروری وجود دارد. استفاده کنید ، با انجام آزمایش بر روی روی نمونه ای از سازند آهکی سروک ، سرعت امواج در فشارهای اتمسفر و همه چیز از نظر اندازه گیری متفاوت شد. سپس ، سرعت امواج در فشار اتمسفر پیشبینی ، و با مقادیر اندازه گیری مقایسه می شود که همبستگی بالایی بین آن مشاهده می شود. به منظور اطمینان از مدل ارائه شده ، نتایج آزمون مشابه انجام شده بر روی نمونه نمونه بازالت اقیانوسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد که اگر مدل پیشنهادی برای اعمال لازم باشد. این مدل کاربرد فراوانی در مطالعات ژومکانیک مخلوط نفت ایفا دارد.
 

کلیدواژه‌ها


فهیمی‌فر. ا.، سروش. ح.، 1389، آزمایش‌های مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها (آزمون‌های آزمایشگاهی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نجیبی. ع.، آصف. م.، اجل‌لوئیان. ر.، صفیان. غ.، 1390، تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ‌آهک با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی، نشریه زمین‌شناسی مهندسی، شماره 1، ص 1159 – 1178.
Ameen, M. S., Smart, B. G. D., Somerville, J. M. C., Hammilton, S., Naji, N. A., 2009, Prediction rock mechanical properties of carbonated from wireline logs (A case study: Arab-D reservoir, Ghavar field, Saudi Arabia): International Jourmal Rock Mechanics and Mining Sciences. 26, p: 430-444.
Anselmetti, F. S., Eberli, G. P., 1993, Controls on sonic velocity in Carbonates: PAGEOPH, 141, 2/3/4, p: 287-323.
Asef, M. R., Najibi, A. R., 2013, The effect of confining pressure on elastic wave velocities and dynamic to static Young’s modulus ratio: Geophysics, 78, (3), p: D135-D142.
Birch, F., 1960, The velocity of compressional waves in rocks to 10 kilobar: Part 1: Journal of Geophysical Research, 65, p: 1083-1102.
Brereton, N. R., Chroston, P. N., Evans, C. J., Hudson, J. A., Whitmarsh, R. B., 1992, Anelastic strain recovery and elastic properties of oceanic Basaltic rocks: in Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results (123).
Christensen, N. I., 1974, Compressional wave velocities in possible mantle rocks to pressures of 30 kilobars: Journal of Geophysical Research, 79, p: 407-412.
Fjaer, E., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., Risnes, R., 2008, Petroleum related rock mechanics, Amsterdam, Elsevier
Ji, S., Wang, Q., Marcotte, D., Salisbury, M. H., Xu, Z., 2007, P wave velocities, anisotropy and hysteresis in ultrahigh-pressure metamorphic rocks as a function of confining pressure: Journal of Geophysical Research, 112, B09204.
Lacy, L. L., 1997, Dynamic rock mechanics testing for optimized fracture designs: SPE paper 38716.
Lama, R. D., Vutukuri, V. S., 1978, Handbook on mechanical properties of rocks: Clausthal Germany, Trans Tech Publications.
Mavko, G., Mukerji, T., Dvorkin, J., 2009, The rock physics handbook: Toolsfor seismic analysis in porous media: Cambridge University Press.
Ohen, H. A., 2003, Calibrated wireline mechanical rock properties method for predicting and preventing wellbore collapse and sanding: SPE paper 82236.
Pervukhina, M., Gurevich, B., Dewhurst, D. N., Siggins, A. F., 2010, Applicability of velocity–stress relationships based on the dua lporosity concept to isotropic porous rocks: Geophysical Journal International, 181, p: 1473-1479.
Wang, Q., Ji, S., Salisbury, M. H., Xia, B., Pan, M., Xu, Z., 2005a, Pressure dependence and anisotropy of P-wave velocities in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from the Dabie–Sulu orogenic belt (China): Implications for seismic properties of subducted slabs and origin of mantle reflections: Tectonophysics, p: 398, p: 76-99.
Wang, Q., Ji, S., Salisbury, M. H., Xia, B., Pan, M., Xu, Z., 2005b, Shear wave properties and Poisson’s ratios of ultrahigh-pressure metamorphic rocks from the Dabie-Sulu orogenic belt, China: Implications for crustal composition: Journalof Geophysical Research, 110, B08208.
Wepfer, W. W., Christensen, N. I., 1991, A seismic velocity - confining pressure relation, with application: International Jourmal Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 28, p: 451-456.
Zimmerman, R. W., 1991, Compressibility of Sandstones: Amsterdam, Elsevier.