ارتباط وضعیت ساختاری با کانه‌زائی بر اساس داده‌های مغناطیس هوایی، ماهواره‌ای و مطالعات صحرایی محدوده معدنی چشمه خوری (شمال‌‌باختر بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

2 استادگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

3 دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

گسلهای پنهان و منشأ نفوذ محلولهای هیدروترمال جهت اهداف اکتشافی و تشخیص مواد ناخناریهای معدنی فلزی پایه و گرانبها از طریق تفسیر داده های مغناطیس هوایی در محدوده معدن چشمه خوری بررسی شد. ظهور یک خطره مغناطیسی و تمرکز میدانی بر روی آن باعث می شود که پهنهای برشی حاکم بر منطقه شود که تغییر می کند در فاز کانیزایی حاصل از گسلهای درون این پهنه است. بررسی های میدانی نیز روند غالب پنه های برشی ضگرسان شده و رگه های همیوغ کانه دار را با راستای شمالباختر-جنوبخاور نشان داد. با تلفیق و تجزیه و تحلیل سه عامل مغناطیس سنجی هوایی ، ماهوارهای و پیمایشهای میدانی ، سه روند تولید بزرگتر از جنوب آباد ، خاوری-باختری و شمالخاور- جنوبباختر مشخص شده است.
 

کلیدواژه‌ها


برزگر. ف.، 1357، تفسیر شکستگی های پوسته در ایران به­کمک تصاویر ماهواره­ای. دانشگاه تهران. رساله فوق لیسانس. سازمان زمین شناسی کشور. ص39- 33 .
حاجب حسینیه. ح، زمردیان. ح.، 1375، ژئوفیزیک هوایی. دانشگاه تهران.
حسنی پاک. ع. ا، شرف­الدین. م.، 1380، تحلیل داده­های اکتشافی. دانشگاه تهران.
خطیب. م. م.، 1377، هندسه پایانه گسل­های امتداد لغز (با نگاهی ویژه به گسلهای خاور ایران). دانشگاه شهید بهشتی. رساله دکترا.
خطیب. م. م.، 1378، ارتباط دگرشکلی برشی و رگه های معدنی در قلعه زری، مجموعه مقالات همایش شناخت توانمندی های معدنی شرق کشور، بیرجند.
قربانی، م. ع. محجل، م. علیمحمدی، م.، 1390، تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه کمر و ارتباط فابریک­های شکنا با کانه­زایی طلا (هیرد، جنوب بیرجند)، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز،140-152.
کاویانی­صدر، خ. خطیب، م. م. زرین­کوب، م. ح.، 1390، تعیین مناطق با شدت شکستگی بالا در منطقه چشمه خوری-شمال­غرب بیرجند، با استفاده از شاخص فاکتور خطوارگی و نسبت­های باندی ترکیبیETM+، سی­امین گردهمایی علوم زمین، تهران.
کاویانی­صدر، خ. خطیب، م. م. زرین­کوب، م. ح.، 1390، بررسی نتایج حاصل از روش کروستا و آنالیز مولفه­های اصلی بر روی داده­های ETM+ وتعیین مناطق آلتره منطقه چشمه خوری-شمال­غرب بیرجند، سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز.
کاویانی­صدر، خ. 1391، اثر کنترل کننده­های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه خوری (شمال­غرب بیرجند)، دانشگاه بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد.
کریم پور، م. ح. ملکزاده، آ. گل­محمدی، ع.، 1391، کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و c-شمالی، معدن سنگ آهن خواف، فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 38-54.
لطفی، م.، 1374، نقشه زمین شناسی 1:100000 چهارگوش سارغنج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
داده­های مغناطیس هوابرد با دقت یک کیلومتر در ورقه­های 1-7656 و 2-7656، تحت نظارت و مجوز سازمان انرژی اتمی ایران-مدیریت پروژه­های اکتشاف.
Korhonen, K., Paanaaen, M. & Paulamaki, S., 2004- Interpretation of lineaments from airborne geophysical and topographic data, Geological Survey of Finland.
Neawsuparp, K., Charusiri, P. & Meyers, J., 2005- New processing of airborne magnetic and electromagnetic data and interpretation for subsurface structures in the Loei area, Northeastern Thailand, Science Asia, 31: 283-298.
Nogole-Sadate, M.A.A., 1985, Les zones de decrochements et les vigrations structurals en Iran, consequences des resultants de lanalyse structurale de la region de Qom,Translated in Persian.Geol.Surv.Iran,Rep.No.55.
Phillips, W.J., 1974- The dynamic emplacement of cone sheets, Tectonophysics, 24:. 69-84.
Price, N.J. & Cosgrove, J.W, 1990- Analysis of geological structures, Cambridge University Press, 502 p.
Sabins, F.F., 1999- Remote sensing for mineral exploration, Ore Geology Reviews, 14: 157-183.
Silva, A.M., Pires, A.C. & McCaffery, A., 2003- Application of airborne geophysical data to mineral exploration in the uneven exposed terrains of the Rio DasVelhas green stone belt, Revista Brasileira de Geociencias, 33: 17-28.
Sirvastav, S.K., Bhattacharya, A., Kamaraju, M.V.V., Sreenivasa Reddy, G., Shrimal, A.K., Mehta, D.S., List, F.K. & Burger, H., 2000- Remote sensing and GIS for locating favourable zones of lead-zinc-copper mineralization in Rajpura-Dariba area, Rajasthan, India, International Journal of Remote sensing, 21, N. 17: 3253-3267.
Sylvester, A.G., 1988, Strike slip faults, Geological Society America Bulletin, volume 100, pp. 1666-1703.
Tirrul,R., Bell,I.R., Griffis, R.J. & Camp, V.E.,1983- The Sistan suture zone of eastern Iran,Geological Society America Bulletin,94:134-150.
Williams, A.J., 1979, Foliation development in serpentinite, Gelen rock, New south Wales, Tectonics, V.58, pp. 81-95.
 http://earth.google.com/support/bin/answer.py?answer=181880&hl=en