جدایش آنومالی زمین‌شیمیایی از زمینه به روش فرکتال عیار- مساحت (منطقه انگوران، شمال‌غربی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالوژی تهران

چکیده

منطقه انگوران در بخش باختری پهنه البرز- آذربایجان و در 130 کیلومتری جنوبباختری زنجان واقع است. در این مقاله ، به منظور جدایی آنومالیژئوشیمیایی از زمینه ، روش فرکتال عیار- مساحت به کارگرفته شده است. بررسی ژئوشیمیایی 258 نمونه رسوب آبراهایی با استفاده از روش مذکور در منطقه انگوران ، باعث تفکیک مناطق آنومال سرب و روی در بخش شمالشرقی می شود که با آنومالی حاصل از عناصر آرسنیک همپوشانی موجود است. با تطبیق این مناطق آنومال با داده ها و مشاهدات زمین شناسی ، مشخص می شود که «مرز شیست با آهک» بهعنوان منطقه اعلام شده بود و می توانست راهنمای سرب و روی در این منطقه شود. همچنین مشخص شد که دو فاز کانی سازی مربوط به سرب و روی در منطقه انگوران وجود دارد که این نتیجه ، احتمالاً می تواند منطبق بر مشاهدات زمین شناسی مبنی بر اکسیدی- سولفیدی موجود در کانی های سرب و روی در مناطق محتوا باشد.
 

کلیدواژه‌ها


باباخانی، ع. ر.، عمرانی، ج.، موسوی،ع.، عبدالهی،ح.ر.، 1381، نقشه زمین شناسی 1:10000 منطقه انگوران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت توسعه معادن روی ایران، منتشر نشده.
باباخانی، ع. ر.، قلمقاش، ج.، 1380، برگه شماره 5463 تخت سلیمان، از سری نقشه های زمین شناسی 1:100000 ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
حسنی­پاک، ع. ­الف.، 1381، «اصول اکتشافات ژئوشیمیائی»، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ ششم، 615صفحه،.
حسنی­پاک، ع. ­الف.، شرف­الدین، م.، 1384، «تحلیل داده­های اکتشافی»، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 987صفحه.
شکورزاده، ج.، رهبر، الف.، 1385، «تحلیل زمین شناسی و منابع معدنی استان زنجان»، سازمان صنایع و معادن استان زنجان، 82صفحه، زنجان، منتشر نشده.
علوی نائینی، م.، حاجیان،ج.، بلورچی، ح.، عمیدی، م.، طاوسیان، س.، آقانباتی، ا.، پلی سیر، ج.، 1361، گزارش زمین شناسی 1:250000 چهارگوش تکاب- صائین قلعه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران، تهران.
فیضی، الف.، 1392، بررسی های ژئوشیمیایی و زمین آماری معدن سرب و روی انگوران، استان زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی.
مدنی، ح.، 1390، مبانی اکتشاف مواد معدنی، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران، چاپ اول، صفحه1030.
53
Agterberg, F.P., et al., 1996, Multifractal modeling of fractures in the Lac du Bonnet batholiths Manitoba, Comput. Geosci. 22(5), 497-507.
Cheng, Q., et al., 1994, The separartion of geochemical anomalies from background by fractal methods, Journal of Geochemical Exploration, vol. 5, p. 109–130.
Davis, J.C., 2002, Statistics and data analysis in Geology (3th ed.), John Wiley & Sons Inc., New York, p. 342-353.
Gilg, H. A., Boni, M., Balassone, G., Allen, C. R., Banks, D., Moore, F., 2006, Marble-hosted sulfide ores in the Angouran Zn-(Pb–Ag) deposit, NW Iran: interaction of sedimentary brines with a metamorphic, Springer, Miner Deposita, p. 1–16.
Goncalves, M.A., et al., 2001, Geochemical anomaly separation by multifractal modeling, Journal of Geochemical Exploration, p. 91-114.
Hale, M. (Series Editor), Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry, Volume11: Carranza, E., 2009, Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping in GIS, Elsevier, p. 92-114.
Li, C.; Ma, T. and Shi, J., 2003, Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background, Journal of Geochemical Exploration, p. 167–175.
Pride, K.R., G.G. Griesbach, and A.W. Workman, Report of WGM & IZMDC Exploration Activities, Angouran Exploration Project, Zanjan Province, Islamic Republic of Iran, 2004: Toronto, Not published.