مدل‌سازی سه بعدی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری در یکی از میادین گازی درخلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران

3 کارشناس ارشد ناظر بر عملیات اکتشاف مدیریت اکتشافات وزارت نفت تهران

چکیده

تخلخل و تروایی از مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی میباشند که دقیقاً آنها را مخلوط می کند هیدروکربنی به منزلة یک ابزار بیشتر ، مهم و کارآمد برای صنعت صنعت خبره در مورد مطالعه کامل مخلوط و تولید و مدیریت یکپارچه است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از چهار چاه میدان گازی پارس جنوبی و با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی ، روند تخریب روند و تراوایی را در میدان بحث مورد نیاز تخصصی قرار دهید. نتایج حاصل از مدلسازی پارامترهای مورد بررسی نشان می دهد که حداقل تخریب در مخلوط گازی مورد مطالعه برابر با 28/10 درصد و میزان تراوایی برابر با 50 میلیدارسی وجود دارد. همچنین بر اساس مدلسازی صورت مشخص شد که در میدان مذکور ارتباط مستحکمی بین تخلخل و برقراری تراوایی نیست.
 

کلیدواژه‌ها


پیامنی، ک .، 1391، مدل­سازی سه بعدی تخلخل، تراوایی و رخساره­ها با استفاده از روش­های زمین­آماری در میدان گازی پارس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 144 صفحه.
جهانی، د .، موحد، ب . و محمدی اکبری، ن .، 1388، ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی، فصلنامه زمین، سال چهارم، شماره 1، ص 61 – 79.
حسنی­پاک، ع . ا .، 1389، زمین­آمار، انتشارات دانشگاه تهران، 314 صفحه.
خان­محمدی، م . و  شرکتی، ش .، 1389، تحلیل شکستگی­ها در میدان گازی پارس جنوبی، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 77، ص 43 – 49.
خواجه، م . م . و آقابیگی، م.، 1387، تخمین و شبیه­سازی توزیع فضایی تراوایی یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از روش­های زمین­آماری، ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 53، ص 59 – 62.
رضایی، م . ر .، 1384، زمین­شناسی نفت، انتشارات علوی، 427 صفحه.
رضایی، م . ر . و  چهرازی، ع .، 1385، اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه­پیمایی، انتشارات دانشگاه تهران، 699 صفحه.
سفیداری، ا .، 1391، مدل سازی هوشمند ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی میدان گازی پارس جنوبی در قالب چینه نگاری سکانسی، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 174 صفحه.
شعبانی، ف.، 1387، مدل­سازی سه بعدی مخزن آسماری میدان نفتی شادگان با استفاده از نرم­افزار IRAPRMS، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 116 صفحه.
شعبانی، ف .، بشیری، غ .، کرامتی، م . و ایزدخواه، م .، 1390، شبیه­سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGSدر یکی از میادین جنوب غربی ایران، پژوهش نفت، سال بیست و یکم، شماره 66، ص 53 – 66.
قاسم­العسکری، م . ک .، 1390، اصول پتروفیزیک، انتشارات ستایش، 499 صفحه.
کاهکش، م . و روشنایی­زاده، غ .، 1382، گزارشات حفاری در چاه شماره 2 پارس جنوبی، مناطق نفت­خیز جنوب.
مهدوی، ر .، 1384، مدل­سازی زمین­آماری خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی بخش میشریف میدان سیری D  با استفاده از شبیه­سازی به روش گوسی پی در پی و شاخص پی در پی، دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 77 صفحه.
مروج، م . ت .، 1390، کلید جدول، نمودار و ابزار گرافیکی در Excel ، انتشارات کلید آموزش، 143 صفحه.
29
نجم­آبادی، س .، 1372، گزارش نهایی زمین­شناسی چاه شماره یک میدان گازی پارس جنوبی خلیج فارس، گزارش داخلی شرکت نفت و گاز پارس، 43 صفحه.
Askari, A.A., Karimi G.H., Shabani, F., Bashiri, G.R., Hashemi, S.M., Keramati., M., 2010, Integrated study of the fields in the Arvandan Area, RIPI,
Chiles, J.P. and Delliner, P., 1999, Geostatistics modeling spatial uncertainty: Wiley series inprobability and statistics, Wiley and Sons.
Deutsch, C.V., 2002, Geostatistical reservoir modeling, Oxford University Press.
 Deusth, C.V., and Journal, A.G., 1992, GSLIB: Geostatistical software Library and users guide, Oxford Univ., press, New York, 340 P.
Dubrule, . 1998, Geostatistics in petroleum geology: Am. ASSN. Petr. Geol., AAPG continuing Education Course Notes Series, No . 38.
 Hass, A. and iallix, J,r., 1974, Krigeagc applied to geophysics, the answer to the problem of estimates and contouring; Geophysical Prospecting, 24, 49 – 69.
Hass, A. and Jousselin, C., 1976, Geostatistics in the petroleum industry, in Advenced geostatistics in the mining industry, D. Reidel Pubi., 333 – 347.
Hohn, M.E., 1998 , Geostatistics and petrolume geology, Computer methods in the Geo Sciences, Van nostrand riahold.
Journel, A.G., and Gomez, H.J., 1989, Stochatics imaging of the Wilmington.
Kelemme, H.D., 1984, Oil and gas Maps and sections of Arabian – Iranian basin, U.S. Geological Survvey open – file Report 84/0353.
Petro, J.D., Paulo, J.R., 2007, Model – based Geostatistics, Springer Science, Library of Congress.
Soleimani, B., Shabani, F., AmirBakhtiar, H., Haghparast, G., 2008, Fault effect at volumetric modeling in Shadegan Oil Field using RMS software, New York Science Journal, Vol, 1, No. 4, P.36.