دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی مناطق امید به وجود منابع آب کارستی کم‌ ژرفا در استان قزوین با بهره گیری از تصاویر فروسرخ گرمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.36990.2214

پرویز آرمانی؛ نادر جلالی


کاربرد مدل‌سازی فرکتالی و دگرسانی‌های گرمابی در تفکیک آنومالی‌های Zn، Pb، Cu و ‌‌Ba در برگه 1:100000 ورچه (جنوب اراک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.37471.2224

طاهر فرهادی نژاد؛ فرزانه میر؛ سیدوحید شاهرخی


مطالعه ایکنوفابریک ها، محیط رسوبی و محیط زیست دیرینه بخش گوری در برش های چینه شناسی در میادین نفتی چهاربیشه، آغاجری و پارسی، جنوبغرب ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.37676.2229

مهدی قنواتی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ مهران آرین


کانی‌زایی، ژنز و منشأ کانی زایی طلا، با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی، سیالات درگیر و ایزوتوپهای پایدار (اکسیژن، گوگرد) در محدوده حصار- جنوب غرب میانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.36913.2213

محمد یوسفی؛ نعمت الله رشیدنژاد عمران؛ نیما نظافتی؛ پیمان افضل


مدل‌سازی حرارتی سازند گرو به‌عنوان سازندی با پتانسیل سنگ منشأ شیل های گازی در غرب کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.38180.2239

کبری میربیک سبزواری؛ مصطفی صداقت نیا؛ احمد عبیات


تحلیل شکستگی‌ها با روش سنجش از دور و اهمیت آن در مطالعات ذخایر هیدروکربوری، گروه بنگستان تاقدیس انجیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2022.37844.2235

علی فرضی پورصایین؛ سید سجاد صالح


رسوب شناسی و شناسایی عوامل غنی سازی عناصر سنگین در نهشته های کم عمق سواحل چابهار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/aag.2021.35783.2183

محی الدین احراری رودی


بهسازی خاک های رمبنده شمال استان همدان توسط نانو ذرات سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22055/aag.2021.36736.2207

طاهره صالحی؛ محمد حسین قبادی؛ علیرضا طبرسا


آشکارسازی و پایش عوارض زمین‌ریخت‌شناسی در مناطق با پوشش سایه و ابر با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و ناحیه‌بندی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.36423.2197

هیوا علمیزاده؛ هادی مهدی پور


چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38545.2246

نادر کهن سال قدیم وند؛ سیعد تجلی؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


برآورد میزان فرونشست در دشت پاکدشت با استفاده از تداخل سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38696.2251

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


بررسی اثر ناهمگنی چینه‌ای بر توزیع تنش حاصل از فعالیت گسل‌های راندگی پنهان با استفاده از مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38793.2253

فرشته جعفری؛ مریم آق آتابای؛ علی بیگلری فدافن؛ مجید نعمتی


پترولوژی گدازه های جوان ماکو-پلدشت؛ با نگاهی به توزیع اندازه بلورهای الیوین و حفرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38997.2258

منیر مجرد


زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی بخش مارنی سازند فرخی در برش چینه‌شناسی فرخی (ایران مرکزی، غرب طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39296.2260

مرضیه نطقی مقدم؛ فرح جلیلی؛ بیتا مصطفوی


کانسار شادان در بلوک لوت: اولین کانسار پورفیری غنی از طلا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39316.2261

محمد لطفی؛ داود رئیسی؛ سروش مدبری


مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39411.2262

حسن حاجی حسینلو؛ محمد محمد علیزاده مقدم


پترولوژی و ژئو‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی جنوب ماهین در پهنه ماگمایی طارم – هشتجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39529.2264

کیوان شیعیان؛ مظفرالدین جمالی؛ سید رضا گل افشانی


انطباق داده های راستای لغزش با داده های مدلهای Nuvel1، ITRF و GSRM در سامانه گسلی برازجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39547.2265

بابک سامانی؛ عباس چرچی


بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39565.2266

زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ آناهیتا کی نژاد


کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی چنار، شرق کاشمر: شواهدی از کانی-سازی مس همراه با اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39598.2267

آزاده ملکزاده شفارودی؛ امید بهنام نیا؛ علیرضا مظلومی بجستان؛ حسین حاجی میرزاجان


تحلیل الگوی توزیع مکانی کیفیت آب‌های زیرزمینی و تغییرات مکانی هدایت الکتریکی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39635.2271

مصطفی کابلی زاده؛ سجاد زارعی؛ محمد عباسی


زمین‌شناسی و کانه‌زایی کانسار مس (طلا- نقره) اپی ترمال شمال‌خاور نارباغی (ساوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.38941.2256

سیدمهران حیدری؛ سارا صفوی


مطالعه زمین شناسی و مدل سازی ژئواستاتیک مخزن آسماری/شهبازان میدان نفتی بالارود در جنوب غربی ایران با استفاده از نرم افزار RMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.39636.2270

رضا میرزایی محمودآبادی؛ افشین آرمون


کانه‌زائی و زمین‌شیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی در نهشته منگنز سالاردول، غرب الشتر(استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.39908.2277

سیدوحید شاهرخی؛ طاهر فرهادی نژاد


مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


ژنز کانسار آنتیموان مغانلو (باختر زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میان‌بارهای سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40141.2282

محمدحسن باوی؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری


زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دریایی الیگوسن برش بوجان برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40375.2289

محمد شه مرادی فهرجی؛ مسیح افقه؛ مرضیه نطقی مقدم؛ کورس یزدجردی؛ بیتا مصطفوی


زیست چینه نگاری آمونیت ها از سازند سرچشمه به سن آپتین در برش حسین آباد، شمال خاوری حوضه کپه داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40427.2290

مریم بحرانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ واچیک هایراپطیان؛ سید محسن آل علی؛ مارکوس ویمسن


ارزیابی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مرند جهـت مصـارف شـرب، صنعت و کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40612.2293

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی


تغییر سبک دگرشکلی در پهنه گذر از گوشته به پوسته در افیولیت‌های شمال‌غرب خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40767.2296

مهدی بهیاری؛ فرزاد فتح الله زاده


رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


زمین شیمی زیست محیطی و منشا فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40935.2298

علیرضا زراسوندی؛ مرضیه اکبرنژاد؛ محسن رضایی؛ رویا آزادی؛ فاطمه راست منش


ارزیابی و پهنه بندی خطر تفرا، گدازه و ابرهای سوزان ناشی از فوران احتمالی آتشفشان بزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40960.2299

احمد خیاط زاده؛ احمد عباس نژاد؛ حجت اله رنجبر؛ حمید احمدی پور؛ بهنام عباس نژاد


مطالعه زمین شناسی و تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن بنگستان در میدان نفتی کبود جنوب غربی با استفاده از نرم افزار RMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40980.2300

رضا میرزایی محمودآبادی؛ افشین آرمون


جایگاه زمین‌ساختی منطقه حسن‌آباد- شجاع‌آباد بر اساس بررسی‌های زمین‌ساخت ماگمایی (شمال شرق اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.41145.2302

محمد خلج؛ مژگان پورمنصوری


تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری