دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رفتار سنجی ظرفیت تاب‌آوری شهروندان شهر یزد در شرایط فعالیت لرزه ای گسل تفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41419.2311

سید ابوالفضل کشفی؛ عباس کنگی؛ رضا فرخ نژاد؛ عبدالرضا جعفریان


خاستگاه عناصر نادر خاکی در کانسار پلی متال سنج ( شمال کرج)، شاهدی بر مستعد بودن کانه زایی این عناصر در زون البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.41671.2310

علی بستامی؛ محمد رضا هزاره؛ عباس عسکری؛ محمد علی علی آبادی


بررسی انواع تخلخل و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی با استفاده از شواهد تزریق‌پذیری جیوه (MICP) در سازند فهلیان میدان نفتی دورود – خارگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41688.2314

علی رضا اسدی؛ حسین رحیم پور؛ سید محسن آل علی؛ مهران آرین


کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی معدن زغال سنگ چاه بادام، بهاباد، استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41696.2312

سیده نرگس ساداتی؛ احمد حسینخانی


مطالعه کانی‌شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک در محدوده اکتشافی آهن-منگنز بندچرک، پهنه انارک، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41738.2313

مینا شاهین؛ زهرا اعلمی نیا؛ علی‌خان نصر اصفهانی؛ حمزه صادقی سرخنی


کاربست شیمی کانی‌های مگنتیت و کلینوپیروکسن در تعیین شرایط کانه‌زایی آهن- تیتانیوم در سنگ آتشفشانی ،خاستگاه کانسار پلاسری ماهورا_ استان مرکزی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41792.2315

الهام فیروزی؛ محمد علی علی آبادی؛ فرهاد احیاء؛ راضیه محمدی


استخراج نقشه ناهنجاری پرتوسنجی گاما در در یکی از مناطق پرتوزای ایران مرکزی به منظوراکتشاف اورانیوم با استفاده از پهپاد پایشگر خودکار: مطالعه میدانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22055/aag.2022.41873.2316

هادی اردینی؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ حجت اله ماهانی


زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41898.2318

کبری میربیک سبزواری؛ هما ذوالنوریان؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند


کانی‌شناسی، ژئوشیمی اسپینل‌های موجود در کرومیتیت‌ها و پریدوتیت‌های میزبان در مجموعه افیولیتی نهبندان، شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41913.2319

حمید کریم زاده؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف


بررسی ارتباط هندسۀ شکستگی‌ها با کانی‌سازی رگه‌ای با استفاده از تحلیل تنش دیرین در پهنۀ بُرشی گاریجگان، شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41920.2320

هادی علی نیا؛ محمدمهدی خطیب؛ محمد حسین زرین کوب


بررسی تغذیه در چشمه کارستی با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی و ایزوتوپی (مطالعه موردی: تاقدیس سنگویل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.42168.2323

حسین عابدیان؛ عطیه مجیری


بررسی اختلاف های سنی و پلاتفرمی سازند تله زنگ بر اساس روند تغییرات روزنبران درشت کف زی پالئوژن پیشین در دو تاقدیس همجوار ریت و دریاگریوه در ناحیه جنوب غربی لرستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.42218.2324

محمدرضا ذاکرزاده؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.39565.2266

زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ آناهیتا کی نژاد


رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی