موضوعات = سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیائی
بارزسازی کانی های آهن دار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فن طیف سنجی (مطالعه موردی: شمال ساوه)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 29-42

10.22055/aag.2020.31975.2067

کاظم رنگزن؛ سمیه بیرانوند؛ هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی؛ حجت ا... رنجبر