موضوعات = چینه شناسی
زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.41898.2318

کبری میربیک سبزواری؛ هما ذوالنوریان؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند


بررسی اختلاف های سنی و پلاتفرمی سازند تله زنگ بر اساس روند تغییرات روزنبران درشت کف زی پالئوژن پیشین در دو تاقدیس همجوار ریت و دریاگریوه در ناحیه جنوب غربی لرستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.42218.2324

محمدرضا ذاکرزاده؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی