کلیدواژه‌ها = تغذیه آب زیرزمینی
پیش‌بینی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی بر اساس مدل حداکثر آنتروپی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 723-739

10.22055/aag.2020.29115.1967

مریم سادات جعفرزاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ حامد روحانی