کلیدواژه‌ها = گرمابی
مطالعه کانی‌شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک در محدوده اکتشافی آهن-منگنز بندچرک، پهنه انارک، ایران مرکزی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 714-743

10.22055/aag.2022.41738.2313

مینا شاهین؛ زهرا اعلمی نیا؛ علی‌خان نصر اصفهانی؛ حمزه صادقی سرخنی


ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 536-556

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری


بررسی تحول سیال کانی ساز کانسارهای مس رگه‌ای گرمابی: بر اساس مطالعات سیالات درگیر در منطقه چاه موسی (شمال ایران مرکزی)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 116-135

10.22055/aag.2021.34599.2152

مهدی خلج؛ علی اکبر حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ امیر حاجی بابائی؛ قاسم قربانی