کلیدواژه‌ها = بافت
تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 337-363

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری