کلیدواژه‌ها = آبخوان
بررسی هیدروشیمی و کیفیت آب‌های زیرزمینی در آبخوان دشت بوکان، استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 13-32

10.22055/aag.2019.20782.1651

ظاهر آروم؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ غلامعباس کاظمی


مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده