کلیدواژه‌ها = GMS
مدلسازی و پیش نگری تغییرات غلظت TDS در آبخوان ورامین با استفاده از نرم افزار GMS

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 25-37

10.22055/aag.2019.27539.1903

محمد نخعی؛ امین محبی تفرشی؛ غزاله محبی تفرشی


پیش‌بینی رفتار آبخوان دشت مهران) استان ایلام) با استفاده ازمدل GMS

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-8

10.22055/aag.2019.24171.1799

یگانه قمری قلعه؛ حاجی کریمی؛ مرضیه سعیدی