کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده


مدل‌سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 69-82

محمد نخعی؛ حمیدرضا ناصری؛ وهاب امیری