کلیدواژه‌ها = البرز
مطالعه الگوی فرایش و سبک دگرشکلی بر اساس داده های ساختاری و دما-سن سنجی، کوهزاد البرز، شمال‌غرب ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 186-201

10.22055/aag.2023.43708.2370

اصغر احمدی؛ ابراهیم غلامی؛ محمدمهدی خطیب؛ سعید معدنی پور؛ علی مهرورز دمیرچی


تحلیل ساختاری و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن فلئوریت مازندران، مطالعه موردی: معادن کمرپشت و شش رودبار

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 13-23

10.22055/aag.2015.11523

میثم تدین؛ علی ناکینی؛ محمد محجل کفشدوز؛ نمت لله رشید نژاد عمران