کلیدواژه‌ها = گسل
نقش گسل‌ها در الگوی دگرریختی محدوده کانسار سرب و نقره (روی) آهنگران، جنوب باختر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22055/aag.2024.46278.2441

رضا علی پور


تغییرات جنبش امتدادلغز نئوژن-کواترنری گسل رباط کریم در شمال ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22055/aag.2024.46344.2442

زهره سادات مهرابیان؛ شهریار صادقی؛ زینب داودی


بررسی عوامل مؤثر در فرآیند کارستی شدن و لغزش در حوضه آبریز سد مخزنی جره استان خوزستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-94

10.22055/aag.2017.21686.1691

نصرالله کلانتری؛ سعید پهلوانی زاده؛ بابک سامانی؛ هادی محمدی