کلیدواژه‌ها = سنندج- سیرجان
ریزدماسنجی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک بر اساس ویژگی‌های پتروفابریکی کانی کوارتز‌، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان، ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 106-121

10.22055/aag.2023.43423.2360

معصومه سلیمانی؛ علی فقیه؛ برهان باقرپور؛ معصومه ادیبی نژاد؛ سیده سعیده سبحانی


کانه زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر دندی، استان زنجان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 488-513

10.22055/aag.2020.29775.1995

رحیمه نفیسی؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ مارتیا صادقی