کلیدواژه‌ها = سازند کژدمی
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 161-175

10.22055/aag.2021.38545.2246

سیعد تجلی؛ نادر کهن سال قدیم وند؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 436-451

10.22055/aag.2020.31561.2055

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی


مطالعه تغییرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی از میادین دشت آبادان با استفاده داده های زمین- شیمیایی و پتروفیزیکی

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 11-19

بهرام علیزاده؛ حسین سعادتی؛ جمال الدین صمصامی؛ سید حسن حسینی؛ احمدرضا گندمی ثانی