کلیدواژه‌ها = فرورانش
سنگ نگاری، ویژگی های ژئوشیمی،ایزوتوپ های استرانسیم و نئودیمیم و منشاء توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌ بیرجند

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 63-79

سمیه سمیعی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ مجید قادری