کلیدواژه‌ها = کیفیت مخزنی
رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 46-59

مجتبی ذاکری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ اسد اله محبوبی؛ امیر صابری


تأثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان لاوان، خلیج فارس

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 33-47

سجاد پورامینی بزنجانی؛ محمد حسین آدابی