کلیدواژه‌ها = عناصر نادر خاکی
کانسارمس کوه توتو با سنگ میزبان آتشفشانی، استان سمنان: مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 207-224

10.22055/aag.2021.35510.2176

امید جاوریانی؛ فرهاد احیاء؛ محمد علی علی آبادی؛ عباس عسگری؛ محمد مهری


بررسی رفتار عناصر نادر خاکی و کمیاب در کانسار مس پورفیری سرکوه، کرمان، ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 690-709

10.22055/aag.2021.35086.2166

علیرضا زراسوندی؛ میلاد طاهری؛ محسن رضایی؛ یوهان ریت


هیدروژئوشیمی عناصر نادر خاکی در چشمه های گرمابی و سرد آتشفشان تفتان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 28-39

10.22055/aag.2015.11288

عطا شاکری؛ سید کاظم قریشی نیا؛ بهزاد مهرابی