کلیدواژه‌ها = کرمان
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دریایی الیگوسن برش بوجان برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 910-924

10.22055/aag.2022.40375.2289

محمد شه مرادی فهرجی؛ مسیح افقه؛ مرضیه نطقی مقدم؛ کورس یزدجردی؛ بیتا مصطفوی