کلیدواژه‌ها = مس پورفیری
الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی (شرق جلفا)

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 77-89

علی امامعلی پور؛ میر ابراهیم خاتمیان؛ رسول اسکویی؛ جعفر عبدالهی شریف