کلیدواژه‌ها = فرکتال
توزیع ژئوفرکتالی سیلیس وارتباط آن باکانه زایی طلا در محدوده نیکویه(منطقه طارم، استان قزوین)

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 34-46

ربابه توکل؛ سید رضا مهرنیا؛ نیما نظافتی؛ جمال شیخ ذکریایی