کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 10-28

10.22055/aag.2017.12631

معصومه اسماعیلی؛ مهرداد پسندی؛ محمود هاشمی اصفهانیان