کلیدواژه‌ها = MODFLOW
ارزیابی ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت لور اندیمشک و رودخانه دز با استفاده از مدل MODFLOW

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 23-36

10.22055/aag.2015.11822

لاله نوذرپور؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری؛ معصومه فرهادی منش


مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده


هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 25-36

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ محمد نخعفی؛ علی محرابی نژاد