کلیدواژه‌ها = آلودگی
بررسی توزیع، آلودگی و خطر سلامت فلزات سنگین در غبار خیابان کلان شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 557-571

10.22055/aag.2020.33119.2110

امیرحسین روشنک منش؛ میثم رستگاری مهر؛ عطا شاکری


زمین‌شیمی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 74-81

بهنام کشاورزی؛ پوریا ابراهیمی؛ فرید مر؛ محمد علی حمزه لو


مدل‌سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 69-82

محمد نخعی؛ حمیدرضا ناصری؛ وهاب امیری