نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 469-482

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی