نویسنده = �������������� ���������������������� ������
مطالعه زمین شناسی و مدل سازی ژئواستاتیک مخزن آسماری/شهبازان میدان نفتی بالارود در جنوب غربی ایران با استفاده از نرم افزار RMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.39636.2270

رضا میرزایی محمودآبادی؛ افشین آرمون


مطالعه زمین شناسی و تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن بنگستان در میدان نفتی کبود جنوب غربی با استفاده از نرم افزار RMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22055/aag.2022.40980.2300

رضا میرزایی محمودآبادی؛ افشین آرمون