نویسنده = �������������� ����������
پترولوژی و ژئو‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی جنوب ماهین در پهنه ماگمایی طارم – هشتجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39529.2264

کیوان شیعیان؛ مظفرالدین جمالی؛ سید رضا گل افشانی