نویسنده = �������������� ��������
زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی بخش مارنی سازند فرخی در برش چینه‌شناسی فرخی (ایران مرکزی، غرب طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2022.39296.2260

مرضیه نطقی مقدم؛ فرح جلیلی؛ بیتا مصطفوی