نویسنده = ������������������ ������������
تاریخچه رسوبی حوضه گرو (بریازین-آلبین) در زاگرس چین‌خورده، لرستان: اشاره‌ای بر تحلیل رخساره‌ای، محیط‌ رسوبی و شرایط دیرینه بوم‌شناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 635-662

10.22055/aag.2021.37615.2227

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ رحیم باقری؛ محمد علی کاووسی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده؛ زیبا زمانی