نویسنده = ������������ ��������������
چینه نگاری سکانسی و رابطه آن با کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی جنوب غربی حوضه زاگرس

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 520-536

10.22055/aag.2021.36567.2204

محمدرضا اصغری؛ داود جهانی؛ سید جمال الدین شیخ زکریایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی