نویسنده = ���������� ������������������ ������
استفاده از رابطه سنگ مادر در تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها (مطالعه موردی: چند حوزه در استان قزوین)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 351-364

10.22055/aag.2021.36227.2192

علیرضا پژوهنده؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابوالفضل معینی؛ ابراهیم پذیرا