نویسنده = �������� ���������� ������ ������
دگرشکلی ترافشارشی راستگرد در طول پهنه ی برشی چالدران، شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 31-57

10.22055/aag.2021.34977.2163

سید علی رسول زاده؛ علی سلگی؛ حسن حاجی حسینلو؛ زهرا ملکی