نویسنده = ���������������������� ��������
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ناحیه تسوج براساس روش تصمیم گیری چند متغیره

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 856-876

10.22055/aag.2020.34656.2154

افسانه همت پور؛ محمد حسنپورصدقی؛ نصیر عامل