نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
برآورد میزان فرونشست در دشت پاکدشت با استفاده از تداخل سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر آب های زیرزمینی و کاربری اراضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22055/aag.2021.38696.2251

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران