نویسنده = �������� �������� �������� ��������
ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 536-556

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری