نویسنده = ������������ ��������������
مورفوگروپ های فرامینیفری سازند قم در مناطق نطنز و قم: کاربرد آنها در تفاسیر دیرینه محیطی و پالئواکولوژیکی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 75-89

10.22055/aag.2021.34341.2139

ابراهیم محمدی؛ مهدی قائدی؛ حسن رامه؛ رضا صادقی؛ طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری