نویسنده = ������������ ���������� ������������
بررسی ریزرخساره ها، مدل رسوبی و خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در تاقدیس خرم آباد

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 439-454

10.22055/aag.2020.33549.2122

شکوفه موری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ یاسین عبدی؛ قمرناز دارابی ظفری