نویسنده = �������������� ������ ��������
مدل‌سازی رفتار طیفی بافت خاک در کانون‌های ریزگرد استان خوزستان با استفاده از تصاویر ابر طیفی و مدل جنگل تصادفی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 466-479

10.22055/aag.2019.29642.1990

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی