نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی تثبیت شده با آهک و الیاف شیشه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 137-153

10.22055/aag.2019.29538.1985

امین جمشیدی؛ رسول یازرلو؛ امین مجیدی حسن آبادی؛ امین محمودی مقدم