نویسنده = ���� �������� ������ ��������
بررسی اختلاف های سنی و پلاتفرمی سازند تله زنگ بر اساس روند تغییرات روزنبران درشت کف زی پالئوژن پیشین در دو تاقدیس همجوار ریت و دریاگریوه در ناحیه جنوب غربی لرستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.42218.2324

محمدرضا ذاکرزاده؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری درزون های فارس داخلی و هینترلند بندرعباس (جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22055/aag.2022.40867.2297

بنفشه سوری؛ وحید احمدی؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 469-482

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


زیست چینه نگاری آمونیت ها از سازند سرچشمه به سن آپتین در برش حسین آباد، شمال خاوری حوضه کپه داغ

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 224-237

10.22055/aag.2022.40427.2290

مریم بحرانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ واچیک هایراپطیان؛ سید محسن آل علی؛ مارکوس ویمسن