نویسنده = سید محسن آل علی
مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 469-482

10.22055/aag.2022.40037.2280

حمید رضا جعفری زاده؛ ایرج مغفوری مقدم؛ سید محسن آل علی؛ زهرا ملکی


زیست چینه نگاری آمونیت ها از سازند سرچشمه به سن آپتین در برش حسین آباد، شمال خاوری حوضه کپه داغ

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 224-237

10.22055/aag.2022.40427.2290

مریم بحرانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ واچیک هایراپطیان؛ سید محسن آل علی؛ مارکوس ویمسن