نویسنده = ������ ������������ ������ ������������
ارزیابی تأثیر چرخه‌های انجماد-ذوب بر روی سرعت امواج فشاری و چگالی سنگ شیست (مطالعه موردی: معدن انگوران)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-30

10.22055/aag.2019.28197.1922

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف وند؛ محمد رضائی