نویسنده = ������������ ��������
بررسی هیدروژئوشیمیایی و تعیین منشاء آلودگی چشمه سرگرو دهلران

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 357-373

10.22055/aag.2019.28116.1917

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ منوچهر چیت سازان؛ زهرا پیری؛ حاجی کریمی