نویسنده = مجید علیپور
تعیین خانواده های نفتی و توصیف ژئوشیمیایی آن ها در فروافتادگی دزفول جنوبی، جنوب غربی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 208-223

10.22055/aag.2020.31504.2053

بهرام علیزاده؛ امیرعباس جهانگرد؛ مجید علیپور؛ احمدرضا گندمی ثانی