نویسنده = ���������������� ����������������
گسلش و مورفوتکتونیک در زون بخاردن-قوچان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 58-65

10.22055/aag.2019.27146.1892

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان